Home » Posts tagged 'MOE'

Tag Archives: MOE

แผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาจีน)

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า พระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนต่างประเทศ (ภาษาจีน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ครูผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 60 คน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11

DSC_9800

(更多…)