Home » Posts tagged 'Education'

Tag Archives: Education

แผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาจีน)

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.อ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า พระธรรมภาวนาวิกรม ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนต่างประเทศ (ภาษาจีน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตัวแทนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ครูผู้สอน ผู้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมกว่า 60 คน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ที่ห้องพัชราวดี 1 ชั้น 11

DSC_9800

(更多…)

เจรจาทวิภาคีกับจีน

สาธารณรัฐฝรั่งเศส – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เจรจาความร่วมมือระดับทวิภาคีกับนายหยวน กุ้ยเหริน (Mr. Yuan Guiren) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีน ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส

679597710095

รมว.ศธ.เปิดเผยว่าได้มีการเจรจาความร่วมมือระหว่างกันใน 3 ประเด็น คือ ด้านอุดมศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย และด้านอาชีวศึกษา

ด้านอุดมศึกษา  มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและของจีนเป็นจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการจีนยินดีร่วมมือกับไทยมากขึ้นด้านอุดมศึกษา

โดยได้เสนอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวิจัย และการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย

การเรียนการสอนภาษาจีน  ขณะนี้มีนักเรียนไทยเรียนภาษาจีนมากขึ้น แต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญร่วมกัน คือการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาจีนให้ได้ผลมากขึ้น ซึ่งหมายถึงต้องปรับระบบการจัดการเรียนการสอน ถึงแม้มีอาสาสมัครจีนมามากแล้วก็ตาม แต่นักเรียนอาจไม่สมัครใจเรียน ในห้องเรียนซึ่งมีนักเรียนจำนวนมากทำให้ไม่สามารถสอนให้ใช้ภาษาได้เพราะไม่มีวิชาสนทนา รมว.ศธ.จีนเห็นว่าต้องช่วยกันพัฒนา โดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมทำวิจัยเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนในไทยว่าจะสามารถยกระดับได้อย่างไร และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มอาสาสมัครมาอีก โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกอาสาสมัครที่มีคุณภาพมากขึ้นเพื่อร่วมกันดูหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนและวิธีสอน

ด้านอาชีวศึกษา  สืบเนื่องจากการที่นายกรัฐมนตรีจีนมาเยือนไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีลงนามบันทึกข้อตกลง 6 ด้าน และมีเรื่องการอาชีวศึกษาด้วย จึงได้เสนอให้เลือกวิทยาลัยของไทยบางแห่งเพื่อนำโมเดลของจีนมาพัฒนาใช้ ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความเห็นสอดคล้องกัน ขณะนี้จีนให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมากและยังมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศที่จะส่งเสริมการอาชีวศึกษา โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนและภาคการผลิต

การเจรจาความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายครั้งนี้อาจเปิดกว้างขึ้นกว่าเดิม ทั้งในระดับสาขาวิชาและจำนวนของวิทยาลัย ความร่วมมือจะเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นความร่วมมือทั้ง 3 ด้านนี้จะเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว ส่วนความร่วมมือด้านอื่นๆ ทั้งสองฝ่ายก็พร้อมที่จะร่วมมือกันต่อไป