Home » Posts tagged 'CIMU'

Tag Archives: CIMU

ค่ายภาษาจีนสำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557

ได้สิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับค่ายภาษาจีนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 ที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -23 มีนาคม 2557 โดยความร่วมมือของสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันขงจื๊อขอนแก่น ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ค่ายภาษาช่วยยกระดับความสามารถทางภาษาจีนภาคฤดูร้อน” กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน 77 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี เป็นเวลาสองสัปดาห์ด้วยกัน

剪纸课 学生在进行表达训练

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคามทำสัญญาความร่วมมือกับโรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์

วันที่ 17 มีนาคม 2557 สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมมือกับโรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ทำพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งจุดรับสมัครและศูนย์สอบภาษาจีน HSK และ YCT
โรงเรียนโกสุมพิทยาสรรค์ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาจีนมาแล้วปีนี้นับเป็นปีที่ 4 ซึ่งในระหว่างนั้นก็ได้ไปมาหาสู่กับสถาบันขงจื๊อฯเรื่อยมา จนถึงปัจจุบันการทำพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เป็นการจัดตั้งศูนย์สอบเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีนอีกด้วย

สถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดตัวสารคดี

วันที่ 19 มีนาคม 2557  สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประสบความสำเร็จในการถ่ายทำวีดิโอสารคดีชุด  “ 你好!沙拉坎  สวัสดีสารคาม ”  ซึ่งใช้เวลาในการถ่ายทำและเรียบเรียงเป็นเวลากว่า 3 เดือน  โดยเนื้อหาในสารคดีชุดนี้จะเกี่ยวกับการทำงานของสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกแขนง อาทิ การเรียนการสอนภาษาจีน  กิจกรรมค่ายภาษาจีน  รวมทั้งครูอาสาสมัครที่ส่งไปปฏิบัติงานสอนในแต่ละจังหวัดเป็นต้น