Home » Posts tagged 'สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยบูรพาCIBU'

Tag Archives: สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยบูรพาCIBU

โครงการอบรมบุคคลากรด้านภาษาจีน

ในวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการอบรมครูด้านทักษะการสอนภาษาจีน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์จีนศึกษา มีครูและอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาจีน ทุกระดับชั้นจาก 44 สถาบัน ซึ่งเป็นสถานศึกษาในภูมิภาคตะวันออก เข้าร่วมทั้งหมด 80 ท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ Li Weidong , รองศาสตราจารย์ Lu Huayan จาก Beijing Normal University เป็นวิทยากรในการอบรม ภายในงานฝึกอบรม มีการสาธิตสื่อการสอนภาษาจีน และฝึกทักษะการสอนภาษาจีนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นประถมและมัธยม ถึงอุดมศึกษา และวิธีการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนต่างชาติอีกทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำวิจัยในชั้นเรียน การอบรมทักษะการสอนภาษาจีนในครั้งนี้ช่วยให้ผู้สอน เกิดการสังเกตและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มศักยภาพด้านการสอนและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือความรู้เกี่ยวกับจีน

ในวันที่ 23 สิงหาคม 2013 สถาบันขงจื่อ และศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือความรู้เกี่ยวกับจีนโดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายจีน Mr.Miao Liyi และผู้อำนวยการฝ่ายไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ มาร่วมในงานโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือความรู้เกี่ยวกับจีนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอ่านหนังสือด้านวรรณคดีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์จีนส่งเสริมให้ผู้อ่านได้มีโอกาสเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือที่ตนเองชอบ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับจีนการอ่านและถ่ายทอดเป็นบทบันทึกความประทับใจ โดยมีนักเรียนและนิสิตนักศึกษาให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมจาก 7 สถาบันการศึกษา จำนวน 20 คน ทั้งนี้มีนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา นายปรีดี ซาเมืองศรี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้

东方大学助理校长YUVADEE RODJARKPAI为部分获奖选手颁奖合影 现场回答评委提问

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดงานพิธีเปิดมุมหนังสือภาษาจีน

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2013 ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดงานพิธีเปิดมุมหนังสือภาษาจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ืายไทย และ ดร. Mr. Miao Liyi ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ืายจีนได้เข้างานเป็นผู้แทน เพื่องานครั้งนี้ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มอบหนังสือภาษาจีนไม่น้อยกว่า 800 เล่ม มีทั้งด้านการเรียนการสอนภาษาจีน วัฒนธรรมจีน และ พจนานุกรม ฯลฯ
东方大学助理校长Yuvadee Rodjarkpai致辞 聚精会神阅读中文书籍中文图书角剪彩仪式