Home » Posts tagged 'Chinese Camp'

Tag Archives: Chinese Camp

ค่ายภาษาจีนสำหรับนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2557

ได้สิ้นสุดลงไปแล้วสำหรับค่ายภาษาจีนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2557 ที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -23 มีนาคม 2557 โดยความร่วมมือของสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันขงจื๊อขอนแก่น ในกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ค่ายภาษาช่วยยกระดับความสามารถทางภาษาจีนภาคฤดูร้อน” กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียน 77 คน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วม ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี เป็นเวลาสองสัปดาห์ด้วยกัน

剪纸课 学生在进行表达训练

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ ขยายภาษาจีนสู่โรงเรียนในรั้ววัง

วันที่ 16 ธันวาคม 2556 สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำโดยผู้อำนวยการเวิน เซี่ยงยวี่ และคณะอาจารย์จำนวน 9 คน เยือนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อจัดกิจกรรมการสอนภาษาจีนเพื่อการสนทนาเบื้องต้น ให้กับนักเรียนจำนวนกว่า 300 คน ในระหว่างพิธีเปิด ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนให้เกียรติเข้าร่วมด้วย กิจกรรมในครั้งนี้เน้นหนักไปที่การสนทนาในชีวิตประจำวัน ที่ผู้เรียนสามารถนำไปใช้จริงได้ ซึ่งมีผลการตอบรับเป็นอย่างดี

图1 图2 图3 图5 图6 图7

สถาบันขงจื๊อ บ้านสมเด็จฯ จัดกิจกรรมภาษาเเละวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ 23-24พ.ย.2556 คณะครูสถาบันขงจื๊อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร โรงเรียนบางมูลนากภูมิ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน ในโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิ โดยมีนักเรียนจาก 10 โรงเรียน จำนวนกว่า 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งรศ.หวังเหว่ย ได้เข้าร่วมด้วย กิจกรรมทั้ง 2 วันเป็นการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ซึ่งถือเป็นประโยชน์ยิ่งต่อนักเรียน

图1 图2 图4 图7