Home » สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาCIBU

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาCIBU

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการอนุมัติการก่อตั้ งโดยสำ˝ˇนักงาน คณะกรรมการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนภาษาจีนในนานาชาติ ประเทศสาธารณรั ฐประชาชนจีน ในวันที ่๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯเสด็จพระราชดำ ˝ˇเนินมาเป็นประธาน ในพิ ธี เปิดสถาบั นขงจื ่อเมื ่อวั นท ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และทรงเขี ยนอั กษรจี นไว้เป็ นที่ระลึกในโอกาสดังกล่าว สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพามุ่งเน้นการสร้าง ความโดดเด่นด้านการเผยแพร่ภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนจีนผสมผสานไป พร้อมกับการเรียนการสอนภาษาจีน มีสำ˝ˇนักงานตั้ งอยู่ที่อาคาร ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บนพื้นที่ประมาณ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร มีบุคลากรรวม ทั้งสิ้ น๙ คน


Post a Comment